عنوان

آخرین مهلت / زمان

انتخاب موضوع

۱۳۹۶/۷/۲۲

ارائه طرح تحقیق به استاد

۱۳۹۶/۸/۱

برنامه روزهای خوب پژوهش

۱۳۹۶/۸/۳  و  ۱۳۹۶/۸/۴

ارائه مقاله اولیه به استاد

۱۳۹۶/۹/۱۱

ارائه مقاله نهایی(اصلاح شده) به معاونت پژوهش

۱۳۹۶/۹/۲۷

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۷ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36