عنوان

آخرین مهلت / زمان

انتخاب موضوع

۱۳۹۶/۷/۲۲

ارائه طرح تحقیق به استاد

۱۳۹۶/۸/۱

برنامه روزهای خوب پژوهش

۱۳۹۶/۸/۳  و  ۱۳۹۶/۸/۴

ارائه مقاله اولیه به استاد

۱۳۹۶/۹/۱۱

ارائه مقاله نهایی(اصلاح شده) به معاونت پژوهش

۱۳۹۶/۹/۲۷

 

You have no rights to post comments