مسؤول تاسیسات: آقای نظری

تکنیسین های تأسیسات: آقایان پایانی فر و برنوسی

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
۲۰ ذی‌الحجه ۱۴۴۰
2019 August 22

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36