شماره ۱۸ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی نگاه به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتشر شد.

این شماره ویژه ادبیات عرب می باشد و فهرست مقالات آن عبارت است از:

۱. بررسی آوایی سوره مبارکه ضحی  / سید محمد رضا علوی

۲. ضرورت شعری  / محمدرضا هوشیاری

۳. رویکرد نحات در توسعه و تضییق معانی حروف جارّه  / سید محمد حسین محمودی 

۴. کتاب‌شناسی تفاسیر ادبی  / محمدحسین رجبی 

۵. صنعت التفات و تطبیق آن بر آیات قرآنی  / سید محمد جواد مرتضوی 

۶. مواجهة النحاة القرائات القرآنیة بین الرفض والقبول دراسة تحلیلیة  / محمد امین متینی راد

  

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha