🛎اطلاعیه نشست هدیه نقد
سلسله نشست‌های علمی نقد مقالات
«نشست ادبی شماره ۱»

🏷 با موضوع: تضمین و نیابت حروف جر از یکدیگر، با رویکرد تطبیق بر آیات قرآن کریم

👤ارائه دهنده: علی میرزائی
🔎ناقدان: آقایان سلطانی و شاکری
💡استاد داور: استاد مختاری (زید عزه)

🕰 دوشنبه ۱۱ دی‌ماه؛ ساعت ۱۹

📌مکان: سالن برگزاری جلسات، بالای حسینیه

🙏از عموم طلاب جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل می‌آید.

🎁 به طلاب پایه اول تا ششم حاضر در جلسه ۲ امتیاز و در صورت ارائه گزارش جلسه ۲ امتیاز دیگر جهت ثبت در کارنامه پژوهشی اختصاص می‌یابد.

📚کانون ادبیات عرب- معاونت پژوهش مدرسه شهیدین(رهما)

 

چکیده مقاله
از شگفتی‌های قرآن کریم جنبه بلاغی و ادبی آن می‌باشد. با توجه به کار‌کرد چشمگیر حروف در قرآن کریم از اهمیت مباحث آن آگاهی میایبم. گاه هر یک از این حروف در معنای اختصاصی خود بکار نرفته‌اند بنابر‌این از سه روش: تأویل لفظی کلام، وضع معنای جدید و تضمین برای فهم کلام استفاده می‌کنیم. تضمین جلوه‌ای شگرف‌آور در ایجاز است که فعل در ضمن معنای خود با طرز استخدام فعل دیگری بکار می‌رود و نشان می‌دهد فعل دیگر در آن اشراب گردیده. حال با توجه به اهمیت و ظرافت ادبی قرآن و استخدام فراوان حروف جاره در آن باید با روش‌های فوق آشنایی پیدا کرد تا در مواجه با حروفی که در معنای موضوع ‌له استخدام نشده‌اند یکی از روشهای ذکر شده را با توجه به مبانی مختلف مذاهب نحوی اتخاذ و بکار بست. در این مقاله سعی شده است در ضمن بیان اولویت استفاده از هر یک از سه روش تاویل، تضمین و وضع معنای جدید برای حروف و توضیح در حد مجال، تقسیم‌بندی از صنعت تضمین تنظیم و با ذکر شواهد قرآنی با کمک علم لغت و تفسیر به بررسی آنها پرداخته شود. این مقاله به روش تحلیلی_توصیفی و بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای تدوین گردیده است.

 

دانلود فایل مقاله

نظر شما ۰ نظر

captcha