1- غیبت غیر موجه در هر کلاس، موجب کسر یک بیستم از شهریه شده و در صورتی که تعداد غیبت‌ها در یک ماه به بیش از 10 مورد برسد موجب اخطار و قطع شهریه شده و در صورت تکرار مجدد باعث محرومیت از حضور در دوره خواهد شد.

2- هر سه تأخیر در درس، یک غیبت محسوب می‌شود.

تبصره: تأخیر بیش از 10 دقیقه از شروع کلاس، به تنهایی یک غیبت محسوب می‌شود.

3- طلاب برای غیبت در موارد خاص و اضطراری، در صورت امکان با هماهنگی و اطلاع مسئول مربوطه اقدام نمایند.

4- مؤکدا توصیه می‌شود طلاب محترم عضو دوره، در درس اخلاق هفتگی مدرسه یا حوزه شرکت کنند و وقت آن جزء ساعت‌کاری محاسبه می‌شود.

5- حضور و غیاب کلاس‌ها توسط نمایندگان انجام می‌شود ولی ثبت غیبت و تأخیر در مباحثات، مقدار مباحثه هر روز و جمع کل ساعات کاری روزانه، بر عهده خود افراد می‌باشد که باید در فرم مخصوص ساعت‌کاری وارد نمایند.

6- در صورت عدم ثبت غیبت و تأخیر در لیست کلاس، مسئولیت شرعی پرداخت شهریه، بر عهده خود اعضا می‌باشد.

7- در صورتی که استاد محترمی، تا ده دقیقه از ابتدای زمان شروع کلاس، در کلاس حاضر نشدند، طلاب می توانند کلاس را ترک نمایند مگر این که تأخیر استاد، به طریقی به اطلاع ایشان برسد که در این صورت طلاب موظف هستند منتظر بمانند.

8- ادامه عضویت اعضا بعد از امتحانات پایان سال و پس از بررسی وضعیت تحصیلی و انضباطی آنان، قبل از شروع سال تحصیلی جدید اعلام خواهد شد.

9- کارکرد تحصیلی و انضباطی برادران هر ساله در دفعات مکرر بررسی می‌شود و در صورت احراز عدم همکاری از طرف بعضی از برادران، عضویت آن‌ها در دوره لغو خواهد شد.

 

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 19

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36