۱. نشریه آموزه های حقوق کیفری 

ISSN 2251-935
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: مشهد

 

۲. نشریه آموزه های فقه مدنی

ISSN 2251-936X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه
سردبیر: محمد واعظ زاده خراسانی
محل انتشار: مشهد  

 

۳. نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی (فارسی – انگلیسی)

ISSN 2345-2986
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر محمد آشوری
محل انتشار: تهران

 

۴. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

ISSN 1735-7233
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین حسن قلی پور
سردبیر: دکتر علی اکبر ایزدی فرد
محل انتشار: بابل 
این مجله تا شماره ۲۴ تابستان ۱۳۹۰ با نام فقه و مبانی حقوق اسلامی چاپ شده است.

 

۵. مجله پژوهش های فقهی

ISSN 2008-8388
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد مقیمی
سردبیر: دکتر محمد رسول آهنگران
محل انتشار: قم 

 

۶. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

ISSN 2476-4213
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه قم
مدیر مسئول: سید حسن شبیری زنجانی
سردبیر: عادل ساریخانی
محل انتشار: قم 

 

۷. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

ISSN 2345-3583
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: محمدرضا پاسبان
محل انتشار: تهران

  

۸. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

2345-3575 ISSN
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: حسین غلامی
محل انتشار: تهران

 

۹. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

ISSN 2345-6116
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: منصور جباری
محل انتشار: تهران  
نشریه پژوهش حقوق و سیاست از شماره ۲۲ به دو مجله به نام های پژوهش حقوق عمومی و پژوهش سیاست تفکیک شده است.

   

۱۰. پژوهشنامه حقوق اسلامی   (فارسی، انگلیسی، عربی)

ISSN 2251-9858
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: دکتر رضا اکبری
سردبیر: دکتر نجاد علی الماسی
محل انتشار: تهران 
این نشریه تا شماره ۲۴ با نام اندیشه صادق، از شماره ۲۵ تا ۳۱ با نام معارف اسلامی و حقوق منتشر شده است.

 

۱۱. پژوهشنامه حقوق کیفری

ISSN 2322-2328
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا نظری نژاد
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: رشت

 

۱۲. مجله پژوهش های حقوقی

ISSN 1682-9220
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
محل انتشار: تهران

 

۱۳. مجله تحقیقات حقوقی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخار جهرمی
سردبیر: دکتر منصور امینى
محل انتشار: تهران 

 

۱۴. فصلنامه تعالی حقوق

فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مدیر مسئول: دکتر لیلا سادات اسدی
سردبیر: دکتر عباس جعفری
محل انتشار: تهران 

 

۱۵. فصلنامه حقوق اداری (فارسی – انگلیسی)

ISSN 2383-1863
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر مسئول: اسماعیل ملک اخلاق
سردبیر: منوچهر طباطبایی موتمنی
محل انتشار: تهران

 

 ۱۶. فصلنامه حقوق اسلامی

ISSN 1735-3270
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
سردبیر: عبدالحسین شیروی
محل انتشار: تهران  
این مجله تا شماره ۲۰ با نام فقه و حقوق منتشر شده است.

 

۱۷. دو فصلنامه حقوق تطبیقی (نامه مفید)  (فارسی، انگلیسی)

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر: ربیعا اسکینی
محل انتشار: قم
این مجله از شماره ۱۰۱ از مجله نامه مفید تفکیک شده است.

 

 ۱۸. مجله حقوق خصوصی

ISSN 2008-840x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محمود میرخلیلی
سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
محل انتشار: قم 
این مجله تا سال ۱۳۸۷ با نام اندیشه های حقوقی منتشر شده است.

 

۱۹. مجله حقوقی بین المللی

ISSN 2251-935
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: مشهد

 

۲۰.  مجله حقوقی دادگستری

ISSN 1735-4358
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: قوه قضاییه
مدیر مسئول: علیرضا امینی
سردبیر: حسین میرمحمد صادقی
محل انتشار: تهران 

 

۲۱.  دو فصلنامه دانش حقوق مدنی

ISSN 2322-1712
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم تقی زاده
سردبیر: دکتر محمود باقری
محل انتشار: تهران

 

۲۲. نشریه دانش حقوق عمومی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: پژوهشکده شورای نگهبان
مدیر مسئول: دکتر عباسعلی کدخدایی
سردبیر: دکتر سیامک ره پیک
محل انتشار: تهران
این نشریه تا شماره ۴ با نام نشریه بررسی های حقوق عمومی منتشر شده است.

 

۲۳. دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی

ISSN 2322-4177
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
سردبیر: دکتر حسین صابری
محل انتشار: مشهد
آرشیو این مجله در مجله دانش و توسعه می باشد.

 

۲۴. فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول: دکتر علی قاسمی
سردبیر: دکتر سید مرتضى قاسم زاده
محل انتشار: تهران 
این مجله تا شماره ۵۷ با نام فصلنامه دیدگاه های حقوقی منتشر شده است.

 

۲۵. دو فصلنامه فقه مقارن

ISSN 2322-1976
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
مدیر مسئول: محمد حسین مختاری
سردبیر: عابدین مؤمنی
محل انتشار: تهران 

 

۲۶. فصلنامه فقه و اصول

ISSN 2008-9139
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: حسن تقی زاده
سردبیر: دکتر محمد تقی فخلعی
محل انتشار: مشهد 
این مجله تا قبل از شماره ۸۱ با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است.

 

۲۷. نشریه فقه و حقوق اسلامی

ISSN 2251-7553
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر رضا سکوتی نسیمی
سردبیر: دکتر حیدر باقری اصل
محل انتشار: تبریز 

 

۲۸. دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

ISSN 1735-6695
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر: دکترمحمد علی اردبیلی
محل انتشار: تهران
این نشریه تا شماره ۴۸ با نام ندای صادق منتشر شده است.

 

۲۹. دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

ISSN 2008-8744
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر احمد باقری
سردبیر: دکتر علی مظهر قراملکی
محل انتشار: تهران

 

۳۰. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)

ISSN 2251-6751
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عزیزی
سردبیر: دکتر محمدعیسائی تفرشی
محل انتشار: تهران 
این مجله از سال ۹۰ از فصلنامه مدرس علوم انسانی تفکیک شده است.

 

۳۱. فصلنامه مطالعات حقوقی

ISSN 2008-7926
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سردبیر: دکتر محمد امامی
محل انتشار: شیراز 

 

۳۲. مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
مدیر مسئول: دکتر مجتبی جعفری
سردبیر: دکتر حمید مسجد سرایی
محل انتشار: سمنان 

 

۳۳. مجله مطالعات حقوق تطبیقی  (فارسی – انگلیسی – فرانسه)

ISSN 1735-496X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: مؤسسه حقوق تطبیقی
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر سعید حبیبا
محل انتشار: تهران

 

۳۴. دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی

ISSN 2322-5637
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
مدیر مسئول: مجتبی زارعی
سردبیر: خیرالله پروین
محل انتشار: تهران 

 

۳۵. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

ISSN 2588-5618
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: حسن بادینی
محل انتشار: تهران
این مجله تا شماره بهار ۹۳ با نام فصلنامه حقوق منتشر شده است.

 

۳۶. نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

ISSN  2588-560x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر علی خالقی
محل انتشار: تهران 

 

۳۷. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

ISSN 2423-8120
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
محل انتشار: تهران 

 

۳۸. دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

ISSN 2811-2345
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول: حسنعلی اخلاقی امیری
سردبیر: کریم عبداللهی نژاد
محل انتشار: مشهد
این مجله تا شماره ۲۷ با نام مجله سفیر نور منتشر شده است.

 

۳۹. دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی

ISSN 2476-4353
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه ( مجتمع آموزش عالی امام خمینی «ره»)
مدیر مسئول: یعقوبعلی برجی
سردبیر: علیرضا اعرافی
محل انتشار: قم
این مجله تا سال ۹۰ با نام فصلنامه راه تربیت منتشر شده است.

 

۴۰. دو فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی‌ فقیه در امور حج و زیارت
مدیر مسئول: سید علی قاضی عسگر
سردبیر: سید مهدی علیزاده موسوی
محل انتشار: قم

 

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۰۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۷ ذی‌القعده ۱۴۴۵
2024 May 25