الف) مقررات حضور و غیاب

1- تاخیر غیر موجه تا 10 دقیقه موجب احتساب 2/0 نمره منفی می گردد.

2- غیبت غیر موجه موجب احتساب 1 نمره منفی می باشد.

(تبصره: تاخیر غیر موجه بیش از 10 دقیقه در حکم غیبت است.)

3- کسب 2 نمره منفی موجب اخطار شفاهی؛ 4 نمره، اخطار کتبی نوبت اول؛ 6 نمره، اخطار کتبی مجدد، و 8 نمره، حذف از برنامه آموزش زبان و یا انتقال دانش پژوه (در صورت امکان) به سطح پایین تر می باشد.

(تبصره: حذف از برنامه آموزش زبان، ضمن ثبت در پرونده، به مدیریت مدرسه و اولیاء دانش پژوه نیز اعلام می گردد.)

4- اگر غیبتهای موجه متعدد، موجب ضعف علمی فرد و یا اخلال در روند کلاس شود؛ زبان آموز طبق نظر شورای علمی و استاد مربوط به دوره و سطح مناسب منتقل می شود.

5- زبان آموزان یک هفته مهلت دارند تا برای توجیه تاخیر و غیبت خود به مسئول مربوط مراجعه نمایند. در غیر اینصورت تاخیر و غیبت، غیر موجه محسوب می گردد.

(تبصره: بررسی توجیه غیبتها توسط شورای انضباطی انجام می شود.)

 

ب) موارد غیبت موجه

1- مراسم عروسی و عقد فرد و بستگان درجه یک.

2- بیماری فرد یا بستگان درجه یک.

3- استقبال یا بدرقه بستگان درجه یک در سفرهای ضروری مانند حج و ... .

4- درگذشت بستگان درجه یک و مراسم های ضروری مرتبط با آن.

5- امور اداری ضروری، که انجام آنها در اوقات دیگر ممکن نباشد.

6- سفر زیارتی عمره و عتبات برای بار اول.

7- مسایل خانوادگی، که حضور فرد ضرورت داشته باشد.                                                                                      

نظر شما ۰ نظر

captcha