بسمه تعالی
آیین‌نامه آموزش زبان (عربی و انگلیسی) مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی (رحمهما الله)

مقدمه
برنامه آموزش زبان عربی محاوره‌ای- معاصر و زبان انگلیسی، از برکات ماندگار دو شهید بزرگوار حضرت آیة الله بهشتی و حضرت آیة الله قدوسی (رحمهما الله) است و فواید و آثار آن با فعالیتهای بینالمللی دانشآموختگان مدرسه شهیدین (ره) و حضور آنان در مراکز علمی، پژوهشی و مذهبی کشورهای مختلف، هر روز بیش از پیش نمایان میشود. این برنامه آموزشی، همواره مورد تأکید و اهتمام این مدرسه بوده‌است و از دروس اصلی آن شمرده میشود. لذا وضعیت علمی، انضباطی و اخلاقی هر یک از طلاب مدرسه در مدت برگزاری برنامه¬های آموزش زبان¬های عربی و انگلیسی علاوه بر درج در پرونده مخصوص زبان، در پرونده تحصیلی اصلی وی نیز ثبت و در پاسخ به استعلام مراجع ذیصلاح، در کنار دیگر سوابق حوزوی او، ارائه خواهد شد.
نحوه اجرای برنامه و ضوابط مربوط به آن بدین شرح است:
فصل اول: امور آموزشی
ماده 1. شرکت در دورههای آموزش زبان عربی و انگلیسی برای تمام طلاب مدرسه لازم است و لذا این مهم در تعهدنامه ورودی مدرسه مبنی بر شرکت در برنامه آموزش زبان، منعکس شدهاست. بر همین اساس افرادی که در برنامههای آموزش زبان شرکت نکنند و یا بدون دلیل از این برنامهها جدا شوند، جهت اقدام مقتضی به شورای معاونان معرفی میگردند.
ماده 2. طلاب شرکت کننده در برنامه های آموزش زبان، موظفند در صورت نیاز و درخواست مدرسه به اندازه دوره آموزشی خود در خدمت برنامه، فعالیت و یا کار ارائه شده توسط مدرسه باشند.
ماده 3. طلاب پایههای 1 تا 3، زبان عربی و طلاب پایه¬های 4 تا 6، زبان انگلیسی را فرا می¬گیرند. طلاب از نیمه دوم پایه اول تا تابستان پایه سوم، زبان عربی و از اول پایه چهارم تا تابستان پایه ششم زبان انگلیسی را می¬آموزند. طلاب پایه 7 و بالاتر در صورت رسیدن به حد نصاب 10 نفر، می¬توانند تقاضای شرکت در برنامه زبان بنمایند. پذیرش این تقاضا مشروط به فراهم بودن امکانات و شرایط لازم و نبود مانع و موافقت شورای آموزش زبان خواهد بود.

تبصره 1: در صورتی که فردی از طلاب مدرسه مهارت لازم در یکی از زبان¬های مورد نظر را داشته باشد، و این امر از طریق آزمونی که از وی به عمل می¬آید محرز شود، طبق صلاحدید شورای آموزش زبان به سطح مناسب همان زبان یا زبان دیگر ملحق خواهد شد.
تبصره 2: طلاب الحاقی به مدرسه موظف هستند طبق صلاحدید شورای آموزش زبان در برنامه و سطح مناسب خود شرکت نمایند.
تبصره 3: افرادی از طلاب مدرسه که قبل از ورود به برنامه زبان انگلیسی، برای تدریس و همکاری با بخش عربی انتخاب می¬شوند، پس از پایان مدت مورد نیاز، طبق ضوابط، به برنامه آموزش زبان انگلیسی ملحق خواهند شد.
تبصره 4: در کنار آموزش زبان عمومی، به تناسب ظرفیت برنامه¬، واژگان و اصطلاحات دینی، سیاسی و اجتماعی مورد نیاز روز، به طلاب آموزش داده خواهد شد.
تبصره 5: در صورتی که زبان¬آموز در خلال دوره آموزشی زبان از برنامه آموزشی حوزوی مدرسه خارج شود، ادامه حضور وی جهت اتمام دوره¬ای که به آن مشغول است، با موافقت شورای آموزش زبان و مدیر مدرسه بلامانع است.

ماده 4. هر کدام از این دو زبان، در دو برنامه مجزای «الف» و «ب» تعریف و برنامه¬ریزی شده‌است.
ماده 5. لازم است تمام طلاب پایه‌های 1 تا 6 مدرسه در یکی از برنامه‌های «الف» یا «ب» آموزش زبان، حضور داشتهباشند. برنامه «الف» در طول سال تحصیلی 5 ساعت در هفته و در تابستان به صورت متمرکز در کارگاه تابستانی زبان؛ و برنامه «ب» کاملا به صورت غیرحضوری اجرا میگردد. بر همین اساس، افرادی که به دلایل علمی یا انضباطی از حضور در برنامه «الف» محروم گردند، می‌بایست در برنامه «ب» شرکت نمایند.

تبصره 1: زبانآموزان دوره عربی پس از اولین کارگاه تابستانی و زبان‌آموزان دوره انگلیسی پس از اولین ترم آموزشی (پیش از کارگاه تابستانی)؛ طبق موازین (کسب حد نصاب نمره قبولی، نظر استاد و تأیید شورای آموزش زبان) در برنامه «الف» یا «ب» قرار می‌گیرند.
تبصره 2: طلاب میتوانند به درخواست خود، پس از موافقت شورای آموزش زبان، از ابتدا در برنامه «ب» شرکت نمایند یا در اثناء شرکت در برنامه «الف» به برنامه «ب» منتقل شوند.
تبصره 3: زبان‌آموز پس از خروج از برنامه «الف» میتواند به تکمیل آموزش زبان در برنامه «ب» بپردازد و یا -در صورت تأیید شورای زبان- به گروه‌های بعدی برنامه «الف» ملحق شود. در صورت اخیر، زبان‌آموز باید در امتحانات آخرین ترمی که در برنامه «الف» گذرانده‌است و همچنین تمامی ترم‌های گذرانده شده در برنامه «ب»، نصاب قبولی برنامه «الف» را کسب نماید.
تبصره 4: در صورت عدم اتمام برنامه انگلیسی (سطح قبل از پیشرفته در برنامه الف، و سطح متوسط در برنامه ب) تا پایان تابستان پایه 6، این برنامه به صلاحدید شورای آموزش زبان، تمدید می¬گردد.
تبصره 5: زبان¬آموز تنها یک بار می¬تواند در کلاس درس هر ترم برنامه «الف» شرکت نماید. حضور مجدد در کلاس در شرایط خاص و با تأیید شورای زبان بلامانع است.

ماده 6. ارزیابی در هر دو برنامه «الف» و «ب» به صورت کتبی و شفاهی صورت می¬پذیرد. حد نصاب قبولی هر ترم آموزشی، کسب معدل 85 از 100 در برنامه «الف» و 50 از 100 در برنامه «ب» است. در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی، زبان¬آموز برنامه «الف» به سطح مناسب خود در برنامه «ب» منتقل می¬شود و زبان¬آموز برنامه «ب»، جهت برخورد مقتضی به شورای معاونان معرفی می¬گردد.

تبصره 1: در صورتی که معدل زبان¬آموز در برنامه «الف» بین 85 تا 75، و در برنامه «ب» بین 50 تا 40 باشد، زبان‌آموز می¬تواند در طول آموزش هر زبان، یک مرتبه در ترم مشروط شرکت کند. تمدید ترم مشروط حداکثر برای یک ترم دیگر، و همچنین استفاده مجدد از ترم مشروط –پس از قبولی در ترم مشروط سابق- منوط به تأیید شورای آموزش زبان است.
تبصره 2: ملاک قبولی در ترم مشروط یا کسب حد نصاب (نمره 85 در «الف» و 50 در «ب») یا 7 درصد پیشرفت معدل نسبت به ترم قبل است.
تبصره 3: چنانچه زبان‌آموز با معدل کمتر از 75 به دلیل موجهی متقاضی ادامه حضور در برنامه الف باشد، باید درخواست خود را کتباً به شورای زبان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

ماده 7. معاونت زبان در راستای تقویت انگیزه زبانآموزان، رشد علمی و زبانی و آشنایی بیشتر با ادیان، مذاهب و فرهنگهای گوناگون، در کنار برنامههای درسی آموزش زبان، اقدام به اجرای فوقبرنامههایی از جمله دعوت از شخصیتهای مذهبی و علمی ایرانی و خارجی جهت حضور، دیدار، گفتگو و سخنرانی در مدرسه و یا محل برگزاری کارگاه تابستانی خواهد نمود.
ماده 8. به منظور بهرهگیری از مهارتها و زبانهای آموخته شده توسط طلاب، جهتدهی به فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان و نیز آمادهسازی برای انجام وظیفه و ایفای نقشهای جدیتر؛ در صورت فراهم بودن امکانات و نبود موانع، معاونت زبان اقدام به برگزاری و یا مساعدت انجام سفرهای گروهی به خارج از کشور خواهد نمود. واضح است که اولویت حضور و شرکت در چنین برنامههایی با طلابی خواهد بود که علاوه بر امتیازات اخلاقی و موفقیت در دروس حوزوی، از جهت علمی و انضباطی در دورههای زبان ممتاز و موفق بودهاند و همکاریهای خوبی با معاونت زبان داشتهاند.
فصل دوم: امور انضباطی
ماده 9. رسیدگی به وضعیت انضباطی کلاس¬های آموزشی زبان به شرح زیر است:
الف‌) غیبت موجه:
اگر مجموع غیبت¬های موجه در یک ترم به 10 جلسه برسد، ادامه تحصیل زبان¬آموز، موکول به تصمیم شورای آموزش زبان خواهد بود.
تبصره: مرخصی از مدرسه و یا برنامه زبان، غیبت موجه تلقی می¬شود و پس از طی شدن مدت آن، زبان¬آموز با شرکت در امتحان تعیین سطح و بر اساس تصمیم شورای آموزش زبان، به دوره و برنامه مناسب خود خواهد پیوست.
ب) غیبت غیرموجه:
چنانچه غیبت‌های غیرموجه در یک ترم به 5 جلسه برسد، زبان‌آموز می‌بایست به صورت کتبی متعهد شود که در ترم بعد، غیبت‌های غیرموجه وی از 3 جلسه بیشتر نشود. در صورت عدم مراعات تعهد، ادامه تحصیل زبان‌آموز موکول به تصمیم شورای آموزش زبان خواهد بود.
ج‌) تأخیر:
هر تأخیر بیش از 10 دقیقه یا هر 3 تاخیر کمتر از 10 دقیقه، 1 غیبت محسوب می¬شود. موجه یا غیرموجه بودن این غیبت، تابع وضعیت تأخیر می¬باشد.
ماده 10. ضوابط انضباطی امتحانات به شرح زیر است:
الف‌) غیبت غیرموجه: در این صورت برای امتحان نمره صفر منظور می¬گردد.
ب‌) غیبت موجه: زبان¬آموز می¬تواند در امتحان مجدد –که یک¬ بار در هر ترم برگزار می¬شود- شرکت کند و 2 نمره از امتحان وی کسر می¬گردد.
ت‌) تأخیر: تأخیر تا 10 دقیقه موجب کسر 1 نمره و پس از آن غیبت محسوب می¬شود.
ماده 11. غیبت و تاخیر (کلاس و امتحان) در موارد زیر موجه می¬باشد:
-تلاقی با دیگر برنامه‌های رسمی مدرسه.
-بیماری، به حدی که شرکت در کلاس یا امتحان مشکل و یا مضر باشد.
-شرکت در مراسم¬های ضروری مانند عقد و عروسی خود زبان¬آموز و نزدیکان درجه اول وی و نیز مراسم ترحیم نزدیکان درجه اول.
-سفر زیارتی حج واجب و عتبات عالیات برای اولین بار.
-امور ضروری اداری، خانوادگی و مانند آن به تشخیص مسئول زبان مربوط.
ماده 12. مهلت توجیه غیبت و تاخیر (کلاس و امتحان) در سال تحصیلی تا پایان هر هفته و در دوره تابستانی طبق اعلام مسئول امور حضور و غیاب است. اگر زبان¬آموز در مهلت مقرر اقدام به توجیه ننماید، پذیرش توجیه وی منوط به موافقت مسئول زبان مربوط است.

تذکر: این آیین¬نامه با یک مقدمه، 12 ماده و 14 تبصره كه در اردیبهشت 1398 در شورای آموزش زبان تصویب شد و به تأیید مدیر محترم مدرسه شهیدین رسید، حاکم بر آییننامههای سابق میباشد و در تیر 1403 مورد بازنگری قرار گرفت و تصویب شد.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha