معاون پژوهش: 

 مسؤول دفتر معاونت پژوهش: همه روزه از ساعت 10 تا 14

مسؤول واحد ترویج پژوهش های فقهی و نشریه: همه روزه از ساعت 10 تا 12

کتابدار کتابخانه: همه روزه از ساعت 7 تا 13

مسؤول واحد کامپیوتر: همه روزه از ساعت 11 تا 13

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36