ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

امتیاز

رتبه

۱

علی حاجی پور

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۲

محمد ریسمانچی

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۳

امیرشایان کوهستانی

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۴

رضا مؤذن

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۵

احمد میرخلف زاده

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۶

عمادالدین مهدی زاده دستجردی

2

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۷

محمدهادی زمانی رهبر

۲

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۸

محمدعلی یزدان شناس

۲

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۹

علی قائمی امیری

۳

۴۵

برگزیده رتبه دوم

۱۰

ابوالفضل معتمدی نژاد

۳

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۱۱

علی حسن پور

۳

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۱۲

علی صباغی

۳

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۱۳

ابوالفضل زارعی

۴

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۱۴

سید علیرضا سعید

۴

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۱۵

جابر قربانی

۴

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۱۶

محسن مرادی

۴

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۱۷

محمود جعفری خرمی

۵

۶۰

برگزیده رتبه اول

۱۸

محمدرضا مختاری فر

۵

۵۰

برگزیده رتبه اول

۱۹

اسماعیل شیرمحمدی حقیقت

۵

۴۵

برگزیده رتبه دوم

۲۰

محمدسعید وحیدپور

۵

۴۵

برگزیده رتبه دوم

۲۱

سید محمدرضا طباطبایی شیرازی

۵

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۲۲

امیرمهدی گیوه چی

۵

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۲۳

سید مجید حسینی

۶

۴۰

برگزیده رتبه دوم

۲۴

سید محمدحسین طباطبایی

۶

۴۰

برگزیده رتبه دوم

۲۵

حسین جمشیدیان قلعه سفیدی

۶

۳۵

برگزیده رتبه سوم

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۰۵ آذر ۱۳۹۹
۹ ربیع‌الثانی ۱۴۴۲
2020 November 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36