سامانه پذیرش طلاب - آموزش تکمیلی فقه و اصول

پیگیری وضعیت پرونده پذیرش

برای اطلاع از وضعیت پرونده پذیرش، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید :

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۴ فروردين ۱۴۰۰
۱ رمضان ۱۴۴۲
2021 April 13

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36