معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای موضوعات پیشنهادی تحقیق را برای پایه های سوم تا ششم در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ منتشر کرد:

پایه سوم - نحو۵:

 1. بررسی معنای«لو» شرطیه ماضویه
 2. نقدی بر اقسام پنج گانه «لو»
 3. کاربرد شواهد شعری«البهجة المرصیة» در کتب تفسیری
 4. کاربرد شواهد شعری«مغنی اللبیب» در کتب تفسیری
 5. استفاده های علماء از شواهد شعری در تحلیل رویات(با نظر به شواهد شعری «البهجة المرضیة»)
 6. استفاده های علماء از شواهد شعری در تحلیل رویات(با نظر به شواهد شعری «مغنی اللبیب»)
 7. نقدی بر نگاه غیرمعنایی به مباحث نحوی(با محوریت کتاب«البهجة المرضیة»)
 8. بررسی و نقد ادله طرفین در آیه «أ من هو قانت آناء اللیل»
 9. بررسی ادعای تقدم همزه بر حرف عاطف با نظر به آیات قرآنی
 10. نقد و بررسی ادله قائلین «إذ» تعلیل
 11. بررسی معنایی «إذ» و «إذا» مفاجاة با تطبیق بر نصوص دینی
 12. بررسی معنایی استعمالات قرآنی «لو» با نظر به برخی ترجمه های فارسی
 13. زیادت در کلام عرب
 14. نیابت حروف جر از یکدیگر
 15. تضمین در کلام عرب
 16. جایگاه سماع و قیاس در زبان عرب با تأکید مصادیق آن در مغنی
 17. جایگاه استناد به روایات و قرائات قرآنی در ادبیات عرب با تطبیق بر مصادیق آن در مغنی
 18. چگونگی پیدایش مکتب مصری و کوفی و عوامل قوت و ضعف آن ها
 19. بررسی تقدم همزه استفهام بر حرف عطف
 20. نقد ترجمه های قرآن در تشخیص نوع«ال»
 21. چرا جمله شرط نمی تواند اسمیه باشد
 22. شرطیت «اذا» و تفاوت با«إن»
 23. تجزیه و تحلیل شیوه استدلال های ابن هشام در مغنی
 24. نقد دیدگاه ابن هشام در معانی حروف
 25. فراموشی معنا و قرائن در استدلال های نحوی با تأکید بر استدلال های ابن هشام در مغنی
 26. حال مقدره

پایه چهارم - فقه۲:

ردیف

موضوعات پیشنهادی

منابع

۱

شرح زمان نیت روزه ماه رمضان با استفاده از چند شرح و تعلیقه شرح لمعه و کتب دیگر شهیدین و فقهای نزدیک به عصر ایشان

ذکری-مسالک-روض الجنان- معالم الدین (بخش فقه) مدارک- حاشیه سلطان العلماء بر لمعه-حاشیه آقا جمال-حاشیه نراقی-حاشیه مرحوم میرزا احمد دشتی-الزبده الفقهیه-النجعه-الجواهر الفخریه

۲

شرح و توضیح قصد وجه در نیت روزه ماه رمضان با استفاده از چند شرح و تعلیقه شرح لمعه و کتب دیگر شهیدین و فقهای نزدیک به عصر ایشان

ذکری-مسالک-روض الجنان- معالم الدین (بخش فقه) مدارک- حاشیه سلطان العلماء بر لمعه-حاشیه آقا جمال-حاشیه نراقی-حاشیه مرحوم میرزا احمد دشتی-الزبده الفقهیه-النجعه-الجواهر الفخریه

۳

شرح و توضیح قصد تعیین و تمییز در نیت روزه ماه رمضان با استفاده از چند شرح و تعلیقه شرح لمعه و کتب دیگر شهیدین و فقهای نزدیک به عصر ایشان

ذکری-مسالک-روض الجنان- معالم الدین (بخش فقه) مدارک- حاشیه سلطان العلماء بر لمعه-حاشیه آقا جمال-حاشیه نراقی-حاشیه مرحوم میرزا احمد دشتی-الزبده الفقهیه-النجعه-الجواهر الفخریه

۴

شرح و توضیح شرط تمییز در صحت روزه ماه رمضان با استفاده از چند شرح و تعلیقه شرح لمعه و کتب دیگر شهیدین و فقهای نزدیک به عصر ایشان

ذکری-مسالک-روض الجنان- معالم الدین (بخش فقه) مدارک- حاشیه سلطان العلماء بر لمعه-حاشیه آقا جمال-حاشیه نراقی-حاشیه مرحوم میرزا احمد دشتی-الزبده الفقهیه-النجعه-الجواهر الفخریه

۵

شرح و توضیح اکل و شرب در مفطرات روزه ماه رمضان و بررسی مصادیق آن، با استفاده از چند شرح و تعلیقه شرح لمعه و کتب دیگر شهیدین و فقهای نزدیک به عصر ایشان

ذکری-مسالک-روض الجنان- معالم الدین (بخش فقه) مدارک- حاشیه سلطان العلماء بر لمعه-حاشیه آقا جمال-حاشیه نراقی-حاشیه مرحوم میرزا احمد دشتی-الزبده الفقهیه-النجعه-الجواهر الفخریه

۶

مقایسه بخشی از شرح لمعه با چند کتاب دیگر شهیدین در مورد طرق ثبوت هلال

شهید اول: بیان – ذکری – دروس – الفیه و نفلیه – غایه المراد

شهید ثانی: مسالک – روض الجنان- مقاصد العلیه – فوائد الملیه – رسائل الشهید الثانی

 

۷

مقایسه بخشی از شرح لمعه با چند کتاب دیگر شهیدین در مورد اشتراط یأس از برء در وجوب استنابه در حج

شهید اول: بیان – ذکری – دروس – الفیه و نفلیه – غایه المراد –قواعد و فوائد

شهید ثانی: مسالک – روض الجنان- مقاصد العلیه – فوائد الملیه – رسائل الشهید الثانی

۸

مقایسه بخشی از شرح لمعه با چند کتاب دیگر شهیدین در مورد اشتراط ظن سلامت در وجوب حجة الاسلام بر زن

شهید اول: بیان – ذکری – دروس – الفیه و نفلیه – غایه المراد

شهید ثانی: مسالک – روض الجنان- مقاصد العلیه – فوائد الملیه – رسائل الشهید الثانی

۹

مقایسه حکم فقهی لزوم رجوع به کفایت در شرح لمعه با چند کتاب فتوایی دیگر

عروه الوثقی - تحریر الوسیله – منهاج الصالحین -توضیح المسائل چند تن از مراجع معظم تقلید

۱۰

مقایسه حکم فقهی اشتراط و عدم اشتراط صیغه خاص در حج بذلی در شرح لمعه با چند کتاب فتوایی دیگر

عروه الوثقی - تحریر الوسیله – منهاج الصالحین -توضیح المسائل چند تن از مراجع معظم تقلید

۱۱

ذکر ادله فقهی مساله وجوب یا عدم وجوب استنابه ممنوع المباشره للحج از شرح لمعه و حواشی ان و باقی کتب شهیدین

ذکری - روض الجنان – مسالک – مدارک – وسائل الشیعه – النجعه – الزبده

۱۲

ذکر ادله فقهی مساله افضلیت مشی یا رکوب در حج از شرح لمعه و حواشی ان و باقی کتب شهیدین

ذکری - روض الجنان – مسالک – مدارک – وسائل الشیعه – النجعه – الزبده

۱۳

ذکر ادله فقهی مساله وجوب استنابه حج میت از بلد یا میقات از شرح لمعه و حواشی ان و باقی کتب شهیدین

ذکری - روض الجنان – مسالک – مدارک – وسائل الشیعه – النجعه – الزبده

۱۴

بررسی پیشینه فقهی در مورد مستمر المرض و ذو العطاش

مقنع-هدایه– مقنعه- جمل العلم - نهایه- الجمل و العقود – مبسوط – الکافی فی الفقه- مراسم-شرایع

۱۵

بررسی پیشینه فقهی در مورد حکم قضا و فدیه شیخ و شیخه در افطار روزه ماه رمضان

مقنع-هدایه– مقنعه- جمل العلم - نهایه- الجمل و العقود – مبسوط – الکافی فی الفقه- مراسم-شرایع

۱۶

مقایسه نظر امامیه با آراء اهل تسنن در مورد حج افراد و قران

خلاف- انتصار – المسائل الناصریات-  تذکره الفقهاء – منتهی المطلب- الفقه علی المذاهب الاربعه – الفقه علی المذاهب الخمسه – الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت – الموسوعه الفقهیه الکویتیه

۱۷

مقایسه نظر امامیه با آراء اهل تسنن در مورد استطاعت در حج

خلاف- انتصار – المسائل الناصریات-  تذکره الفقهاء – منتهی المطلب- الفقه علی المذاهب الاربعه – الفقه علی المذاهب الخمسه – الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت – الموسوعه الفقهیه الکویتیه

۱۸

بیان مسایل مورد ابتلاء در مورد استطاعت حج

توضیح المسائل برخی مراجع - کتاب‌های استتائات چند تن از مراجع تقلید – استفتائات موجود در پایگاه اینترنتی برخی مراجع- برخی کتب احکام موضوعی مثل احکام بانوان و الفقه للمغتتربین

۱۹

بیان مسایل مورد ابتلاء در مورد امر به معروف و نهی از منکر

توضیح المسائل برخی مراجع - کتاب‌های استتائات چند تن از مراجع تقلید – استفتائات موجود در پایگاه اینترنتی برخی مراجع- برخی کتب احکام موضوعی مثل احکام بانوان و الفقه للمغتتربین

۲۰

بیان اقوال فقهاء در مورد حکم انواع جهاد

ذکری- مسالک – روض الجنان – مختلف الشیعه – الزبده الفقهیه – معالم الدین

 

۲۱

بررسی مقایسه­ای فتاوای اختلافی شهید اول و ثانی(ره) همراه با نقل ادله آنها در کتاب لمعه

 

۲۲

شیوه تعامل شهید ثانی(ره) با روایات فقهی در مباحث عبادات(از جهت بررسی سندی، محتوایی و دلالی، جمع روایات)

 

۲۳

شیوه مواجهه شهید ثانی با فتاوای مشهور

 

۲۴

بررسی دلالی آیات الاحکام مطرح شده در کتاب لمعه(با تأکید بر برداشت تفسیری شیخ طوسی و شهید ثانی(ره))

 

 

 پایه پنجم - فقه۳:

 1. بررسی فقهی نجاست و مسکریت فقاع
 2. بررسی فقهی استثناء بیع دهن نجس از بین مایعات نجس
 3. بررسی مفهومی برخی آلات قمار مانند نرد، شطرنج، پاسور، بیلیارد، بقیری و ...
 4. بررسی فقهی حکم تصویر
 5. بررسی فقهی حکم غناء
 6. بررسی فقهی حکم موسیقی
 7. بررسی فقهی حکم غیبة و مستثنیات آن
 8. بررسی فقهی حکم تدلیس و مصادیق امروزی آن
 9. بررسی فقهی حکم رشوه
 10. بررسی سندی و دلالی ادله کراهت تجارت صرف، کفن­فروشی و برده­فروشی و امکان تسری آن به حرف دیگر
 11. بررسی فقهی حکم احتکار
 12. بررسی سندی و دلالی روایت ابوال الابل خیرٌ من البانها
 13. حکم مستثنیات تجارت کلب با نگاه فتاوای فقهاء اقدمین
 14. حرمت شطرنج از حیث اطلاق و تقیید موضوع
 15. بررسی ابعاد دلالت اعانت بر اثم
 16. حکم مجسمه سازی و فروش آن از نگاه فقهاء معاصر
 17. حکم غناء و موسیقی پاپ و سنتی
 18. کلام فیض کاشانی(ره) در مورد غناء در قرآن و مراثی
 19. فرق موضوعی سحر و کهانت و شعبده
 20. حکم اجرت بر واجبات با تفاصیل
 21. حکم هدیه دادن به قاضی
 22. بررسی سندی و دلالی روایت رفع القلم عن ثلاثة ... و عن الطفل حتی یحتلم
 23. حقیقت بیع از منظر فقهاء قدیما و حدیثا
 24. تقسیم ابواب فقهی
 25. معاطات، چه چیزی را افاده می کند؟
 26. ایجاب و قبول به زبان فارسی
 27. حقیقت ایمان در قرآن چیست؟
 28. حکم اشاره داله بر رضایت در صورت قدرت بر نطق چیست؟
 29. حکم تقدم و تأخر ایجاب و قبول و ادله آن
 30. فرق اختیار و قصد
 31. بررسی مسلوب العبارة بودن صبی و مجنون

پایه ۶ - اصول۳:

 1. اشتراک احکام میان عالم و جاهل
 2. تصویب
 3. نسخ و انواع آن
 4. دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد
 5. حجیت شهرت فتوائی
 6. اقتضاء نهی بر فساد در معاملات
 7. اقتضای نهی بر فساد در عبادات
 8. ثمرات اجتماع امر و نهی
 9. نماز در دار غصبی
 10. حجیت سیره متشرعه
 11. موضوع علم اصول
 12. حجیت سیره عقلاء
 13. موارد وقوع نسخ در قرآن کریم
 14. عدم حجیت قیاس
 15. دلالت آیه کتمان بر حجیت خبر واحد
 16. دلالت آیه سؤال بر حجیت خبر واحد
 17. بررسی حیثیت تقییدی و تعلیلی
 18. بررسی معانی صحت و فساد
 19. نهی از معامله و بررسی اقتضای آن با تطبیق بر مصادیق فقهی
 20. انسداد کبیر و انسداد صغیر و آثار هر یک
 21. تبیین مصلحت سلوکیه و نقد و بررسی آن
 22. بررسی مساله حکومت و اقسام آن با تطبیق بر برخی مصادیق فقهی
 23. بررسی مساله ورود با تطبیق بر برخی مصادیق فقهی
 24. مرجحات باب تزاحم
 25. قیاس اولویت و منصوص العله و بررسی حجیت آن
 26. قیاس مستنبط العله و بررسی حجیت آن
 27. حکم متعارضان بدون مرحج

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36