معاونت پژوهش لیست ممتازین پژوهشی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ سطح یک را به شرح زیر اعلام کرد:

 

رج

نام و نام خانوادگی

پایه

امتیاز

رتبه

۱

خیری راد- محمدمهدی

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۲

دشن- امیرحسین

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۳

دلجور- علی

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۴

قائمی امیری- علی

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۵

قدوسی- طه

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۶

موسوی- سیدمحمدصادق

۱

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۷

زارعی- ابوالفضل

۲

۴۷

برگزیده رتبه دوم

۸

محمدی تبار- محمدجواد

۲

۳۲

برگزیده رتبه سوم

۹

دبیری- رضا

۲

۳۰

برگزیده رتبه سوم

۱۰

رمضانی- محمدحسن

۳

۴۴

برگزیده رتبه دوم

۱۱

وحیدپور- محمدسعید

۳

۴۴

برگزیده رتبه دوم

۱۲

خورسند- سید صدرالدین

۳

۳۹

برگزیده رتبه سوم

۱۳

شاه علی- علیرضا

۳

۳۹

برگزیده رتبه سوم

۱۴

کرمی فر- حسین

۳

۳۹

برگزیده رتبه سوم

۱۵

حسینی- سیدمجید

۴

۶۰

برگزیده رتبه اول

۱۶

طباطبایی- سیدمحمدحسین

۴

۴۴

برگزیده رتبه دوم

۱۷

جمشیدیان- حسین

۴

۳۹

برگزیده رتبه سوم

۱۸

برکتین- محمدحسین

۵

۵۶

برگزیده رتبه اول

۱۹

حیدری دلگرم- علی

۵

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۲۰

کاظمی- محمد

۵

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۲۱

مینایی فر- امیرحسین

۵

۳۵

برگزیده رتبه سوم

۲۲

سایبان- سیدمحمدجواد

۶

۳۰

برگزیده رتبه سوم

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 19

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36