این شورا کلیات برنامه های تبلیغی مدرسه را بررسی و تصویب می کند. انجام هماهنگی بین برنامه های معاونت تبلیغ با سایر برنامه های مدرسه از وظایف این شوراست.

 

ترکیب اعضای محترم شورا:

مدیر مدرسه، معاون تبلیغ، معاون تهذیب

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۳۰ دی ۱۳۹۹
۵ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
2021 January 19

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36