اساتید محترم فقه و اصول مدرسه در سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸

استاد علی عندلیبی
استاد علی مومن قمی
استاد سید علیرضا حسینی شیرازی
استاد ابوالقاسم مقیمی حاجی
استاد سید محمدرضا واعظی
استاد محمد حسین خدامی
استاد یحیی گوهری
استاد علی جعفریان
استاد رضا اسکندری
استاد محمد عندلیبی
استاد علیرضا امامی
استاد سید محمد جواد موسوی
استاد محمد معروفی
استاد مرتض قدوسی
استاد احسان خسروی

اساتید راهنما:

استاد سید مصطفی طباطبایی
استاد سید مرتضی خاتمی
استاد رضا ضمیری
استاد حسن دلپذیر
استاد یحیی گوهری

 

 

نظر شما ۰ نظر

captcha