هفتمین جلسه از جلسات نقد مقاله با موضوع «واکاوی قانون ممنوعیت خروج بدون اجازه زنان از کشور ناظر بر ادله فقهی» چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در اتاق جلسات عمومی فقه و اصول در سامانه جلسات آنلاین مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد. 

حضور کلیه طلاب پایه نهم و دهم در این جلسه الزامی و حضور سایر طلاب گرانقدر اختیاری بود. همینطور ساعات حضور در جلسه برای کلیه شرکت کنندگان جزء ساعتکاری محسوب شد.

ارائه کننده مقاله: 
جناب آقای امیرحسین دهقان

 

ناقد مقاله:
جناب آقای سیدمحمد احمدی موسوی

 

استاد داور: 
جناب آقای سیدمرتضی خاتمی

 

 

چکیده مقاله:

قانون  ممنوعیت خروج بدون اجازه بانوان از کشور که محتمل است منشا آن  بحث فقهی خروج بدون اجازه زن از خانه شوهر باشد، در فقه امامیه با گزاره های مختلفی بیان شده است. عده ای تنها به بحث فقهی خروج زن از خانه و عده ای دیگر به نقد سلامت این قانون منهای بحث های محکم فقهی اشاره کرده اند اما از آنجا که گستره و امتداد قوامیت مرد بر همسرش در این مسئله چندان روشن نیست و تحلیل مناسبی از حیطه لزوم اجازه زن از شوهر صورت نگرفته و همچنین قبول قول قائلین به عدم جواز دارای محذوراتی فقهی می گردد  پس پرسش درستی یا نادرستی منع زن نسبت به خروج از کشور در خور پاسخی شایسته است.  در این پژوهش برآن بودیم   که راه حلی مناسب برای مسئله پیدا کنیم و علاوه بر تبیین حدود حق مرد در منع زوجه به زوایای فقهی نقد این قانون بپدازیم. این تحقیق باهدف «پیگیری راه حلی در خصوص اصلاح قانون ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهر با رویکرد فقهی» نگاشته شده است و منشاء فقهی آن مورد واکاوی قرار گرفته است شایان تذکر است که این تحقیق با گرد آوری گزاره های فقهی به روش کتابخانه ای انجام گرفته است تا نتیجه آن یعنی جواز خروج بدون اجازه زنان از کشور ثابت گردیده و قانون ممنوعیت مورد نقد فقهی واقع شود.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26