پایه

درس

استاد

زمان

ساعت امتحان

نوع امتحان

۸

رسائل

استاد واعظی

پنج شنبه - ۱۷/۱۲/۱۳۹۶

۹-۱۰

شفاهی

بدایه

استاد عالم

پنج شنبه - ۲۴/۱۲/۱۳۹۶

۱۰-۱۱

کتبی

۹

مکاسب(عوضین)

استاد طباطبائی

پنج شنبه - ۱۷/۱۲/۱۳۹۶

۱۱-۱۲

شفاهی

نهایه

استاد جعفریان

پنج شنبه - ۲۴/۱۲/۱۳۹۶

۱۰-۱۱

کتبی

۱۰

کفایه (۳)

استاد حسینی نسب

چهار شنبه - ۱۶/۱۲/۱۳۹۶

۱۵-۱۶

شفاهی

پنج شنبه - ۲۷/۱۲/۱۳۹۶

۱۱-۱۲

نهایه

استاد جعفریان

پنج شنبه - ۲۴/۱۲/۱۳۹۶

۱۰-۱۱

کتبی

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 19

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36