فصل اول: کلیات

با حول و قوه الهی، کارگاه تابستانی زبان مدرسه شهیدین(رحمهما الله) در تابستان هر سال به مدت ۵ هفته برگزار می‌گردد و زبان‌آموزان واجد شرائط علمی، انضباطی و اخلاقی در آن پذیرفته می‌شوند.

 • معاونت زبان موظف است هر سال پیش از شروع امتحانات پایان سال تحصیلی، اطلاعیه مربوط به کارگاه تابستانی که مشتمل بر مکان، زمان شروع و پایان برنامه و تذکرات ضروری است را با هماهنگی شورای معاونان و مدیر مدرسه تنظیم کرده و به طلاب مدرسه اعلام نماید.
 • مسئول هر بخش زبان لیست طلاب واجد شرائط را تهیه و به معاون ارائه می‌کند تا پس از تأیید شورای آموزش زبان و مدیر مدرسه، تا پیش از آخرین روز درسی مدرسه اعلام گردد.
 • زبان‌آموزان پذیرفته‌شده در کارگاه تابستانی موظفند جهت انتقال به محل کارگاه، در زمان مشخص‌شده در مدرسه حضور داشته‌باشند. در موارد اضطراری، طلاب می‌توانند با هماهنگی قبلی تا پیش از شروع اولین کلاس، خود را به محل کارگاه برسانند.
 • زبان‌آموزان شرکت‌کننده در کارگاه تابستانی موظفند تعهدنامه ورودی که مبنی بر التزام به آیین‌نامه کارگاه تابستانی، رضایتنامه پذیرش مسئولیت حوادث احتمالی و فرم اطلاعات پزشکی شخصی می‌باشد را تکمیل و امضا نمایند.

فصل دوم: مسئولان و شرح وظایف آنها

 • «شورای کارگاه تابستانی زبان» متشکل از معاون زبان، مدیر علمی زبان، مدیر کارگاه تابستانی و مسئولان عربی و انگلیسی می‌باشد. وظایف و اختیارات شورای کارگاه تابستانی زبان به شرح زیر است:
 1. بررسی وضعیت علمی، انضباطی و اخلاقی زبان‌آموزان جهت تصمیم‌گیری در رابطه با استمرار حضور و یا عدم حضور آنان در برنامه.
 2. بررسی و تصمیم‌گیری درباره اشخاص مدعو به کارگاه.
 3. بررسی درخواست‌های مربوط به خروج از محل کارگاه.
 4. اتخاذ تصمیمات مقتضی در شرایط اضطراری.
 • هر سال «مدیر کارگاه تابستانی زبان» از میان فضلای زبان‌آموخته مدرسه توسط معاون زبان به مدیر مدرسه معرفی می‌شود تا پس از بررسی و تأیید، از سوی مدیر منصوب گردد. وظایف و اختیارات مسئول کارگاه تابستانی عبارت است از:
 1. اقامت و حضور پیوسته در محل کارگاه؛ از ابتدا تا انتهای دوره آموزشی.
 2. نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه کارگاه.
 3. برقراری انسجام و هماهنگی با مسئولان مرتبط در امور و مسائل اجرایی کارگاه.
 4. آماده‌سازی محیط و انجام اقدامات لازم برای تسهیل امور آموزشی و رفاهی زبان‌آموزان.
 5. شناسایی و گزارش نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها، ضوابط و آیین‌نامه‌ها به مسئولان مربوط.
 6. نظارت بر مسائل اخلاقی و تربیتی زبان‌آموزان حاضر در کارگاه.
 7. هماهنگی در تدارکات و امور مربوط به برنامه‌های غذایی.
 8. هماهنگی ایاب و ذهاب اساتید و مهمانان و نظارت بر رفت و آمد زبان‌آموزان.
 9. برگزاری مراسم‌های لازم، و دعوت از سخنرانان با هماهنگی شورای کارگاه تابستانی.
 10. تهیه و ارائه گزارش و ارزیابی‌های لازم در اثناء و انتهای دوره آموزشی به معاون زبان.
 11. بررسی درخواست‌های مکتوب زبان‌آموزان جهت مرخصی یا خروج از محل کارگاه در شورای کارگاه و اعلام نتیجه نهایی به آنان.
 12. انجام امور محوله از سوی معاون زبان یا مدیر مدرسه.

تبصره: مدیر کارگاه می‌تواند برای مساعدت در اجرای وظایف محوله، با نظر مساعد شورای کارگاه تابستانی و تأیید نهایی مدیر مدرسه، تا ۲ نفر معاون انتخاب نماید.

 • مسئولان بخش‌های عربی و انگلیسی، علاوه بر مسئولیت‌های محوله در سال تحصیلی، در طول برگزاری کارگاه تابستانی وظایف زیر را نیز بر عهده دارند:
 1. انجام امور محوله از سوی مدیر مدرسه، معاون زبان و شورای کارگاه.
 2. هماهنگی کامل برنامه‌ها (برنامه ایاب و ذهاب اساتید، ساعات کلاس‌ها، امور انضباطی و ...) با مدیر کارگاه.
 3. ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیر کارگاه جهت تهیه گزارش پایانی.
 4. دریافت درخواست‌های خروج از کارگاه و ارائه به شورای کارگاه.
 5. اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط کارگاه در شرایط غیر عادی.

تبصره: اساتید محترم کارگاه موظفند در صورت پیش‌آمدن عذر و نیاز به مرخصی، در اولین فرصت ممکن مراتب را به اطلاع مسئول زبان مربوط برسانند. مسئول مربوط موظف است -ضمن هماهنگی با مدیر کارگاه- با توجه به شرایط خاص کارگاه، نسبت به دعوت از استاد دیگر، یا برنامه جایگزین اقدام نماید.

 • مسئولان داخلی کارگاه به شرح زیر و با لحاظ نظر مشورتی شورای کارگاه توسط مدیر کارگاه انتخاب می‌گردند:

مسئول

وظایف

کتابخانه

۱. انتقال کتاب‌های مورد نیاز از مدرسه به محل کارگاه و بازگرداندن آنها.

۲. چینش و تنظیم کتاب‌ها در قفسه‌های کتابخانه.

۳. نظارت بر رعایت نظم و نظافت در کتابخانه.

۴. برنامه‌ریزی جهت حضور فعال زبان آموزان در کتابخانه.

خوابگاه

۱. اجرای مقررات مربوط به خوابگاه (ساعت خاموشی چراغ و کولر، رعایت آرامش و ...)

۲. برنامه‌ریزی برای نظم و نظافت خوابگاه.

۳. مراقبت از حفظ فضای زبانی در خوابگاه (جلوگیری از فعالیت‌های مغایر با زبان و ...).

مراسم‌ها

۱. برنامه‌ریزی برنامه‌های فرهنگی روزانه و مناسبتی.

۲. ارائه برنامه‌های فرهنگی به مدیر کارگاه جهت تأیید.

۳. پیگیری و اجرای برنامه‌های فرهنگی تأیید شده.

سفره

۱. تنظیم برنامه و تعیین مسئولان پهن‌‌کردن و جمع‌آوری سفره در وعده‌های مختلف غذایی.

۲. نظارت بر حسن اجرای برنامه تنظیم‌شده.

چای

۱. تنظیم برنامه و تعیین مسئولان جهت شستشوی فلاسک و آماده‌کردن چای.

۲. نظارت بر حسن اجرای برنامه تنظیم‌شده.

صبحانه اساتید

فراهم کردن صبحانه اساتید طبق برنامه تنظیم شده.

یخچال

۱. آماده‌سازی وسایل مربوط به نگهداری مواد غذایی در یخچال‌ها.

۲. نظارت بر نظم و نظافت داخل و محوطه یخچال‌ها.

۳. مراقبت و رسیدگی به یخچال‌ها.

بوفه

۱. تهیه اقلام مورد نیاز.

۲. تهیه برنامه ساعات کار بوفه و اجرای آن.

۳. انجام امور مالی بوفه با رعایت دقت‌های لازم.

۴. انجام امور محوله از سوی مدیر کارگاه در موارد خاص(مانند پذیرایی اساتید یا مهمانان)

تربیت بدنی

۱. برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و مسابقات ورزشی.

۲. پیگیری و اجرای برنامه‌های ورزشی تأیید‌شده.

۳. نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به برنامه‌های ورزشی.

۴. مراقبت و رسیدگی به وسایل ورزشی.

رختشویخانه

۱. تهیه برنامه شستشوی لباس‌ها و اجرای آن.

۲. تهیه مواد شوینده.

۳. مراقبت و رسیدگی به ماشین‌های لباسشویی.

سمعی بصری

۱. انتقال وسایل سمعی و بصری مورد نیاز از مدرسه به محل کارگاه و بازگرداندن آنها.

۲. ضبط مراسم‌ها و جلسات مشخص شده توسط مدیر کارگاه و نگهداری فایل‌های ضبط‌شده.

۳. مراقبت و رسیدگی به وسایل سمعی و بصری.

حمام

۱. مراقبت و رسیدگی به دستگاه گرمایشی حمام و اقدام در جهت رفع نقایص و نارسایی‌هایی احتمالی.

۲. تهیه و اعلام برنامه جمع آوری وسایل از حمام‌ها و اجرای آن.

 

فصل سوم: ضوابط ویژه آموزشی و انضباطی

به منظور تمرکز بر آموزش زبان و بهره‌وری هر چه بیشتر طلاب زبان‌آموز، قوانین و ضوابط زیر لازم الاجراء است:

 • تکلم زبان‌آموزان به زبان مربوط در طول دوره، حتی روزهای تعطیل.
 • رعایت ساعت خواب و بیداری به شرح زیر:

- ۷ صبح: ساعت بیداری. صبحانه تا ساعت ۷:۴۵ ارائه می‌گردد.

- ۲ تا ۴ بعد از ظهر: ساعت استراحت. در این زمان فعالیت‌های مانع استراحت زبان‌آموزان ممنوع است.

- ۱۰:۳۰ شب: ساعت خاموشی مکان‌های عمومی به غیر از کتابخانه. از این زمان به بعد هر نوع فعالیت علمی و غیر‌علمی که مانع استراحت زبان‌آموزان باشد ممنوع است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برنامه‌های عمومی می‌بایست به نحوی باشد که تا این ساعت، پایان پذیرد.

- شایسته است زبان‌آموزان پیش از اذان صبح بیدار شوند تا از برکات معنوی سحر بهره‌مند شوند. مدیر کارگاه تدابیر لازم را جهت تحقق این امر به کار خواهد بست.

 • خروج از کارگاه تابستانی در اثناء دوره (از آغاز اولین کلاس تا پایان اختتامیه) به صورت‌های زیر امکان پذیر می‌باشد:

۱- در چارچوب برنامه ایاب و ذهاب تنظیمی توسط مدیر کارگاه، طلاب متأهل در آخر هفته دوم و چهارم، و طلاب مجرد در پایان هفته سوم می‌توانند از محل کارگاه خارج شوند. زبان‌آموزانی که از محل کارگاه خارج شده‌اند، موظفند حداکثر تا ساعت خاموشی (10:30) روز جمعه به محل کارگاه بازگردند.

۲- در غیر از زمان‌های ذکر شده، خروج از کارگاه برای مسافت‌های طولانی ممنوع می‌باشد. چنانچه طلاب درخواست خروج برای کار ضروری دارند می‌بایست تقاضای خود را کتبا در فرم مربوطه ثبت نموده و به مسئول زبان مربوط تحویل دهند. تأیید نهایی اجازه خروج، پس از اخذ نظر مشورتی شورای کارگاه، توسط مدیر کارگاه به زبان‌آموز اعلام می‌گردد.

۳- خروج زبان‌آموزان از کارگاه به مقصد مناطق اطراف، با درخواست کتبی افراد و اعلام مقصد و زمان ورود و خروج به مدیر کارگاه و تأیید ایشان، امکان پذیر می‌باشد.

۴- کلاس‌های درسی لازم است در محل کارگاه برگزار شوند. خروج کلاس از محل کارگاه تنها با هماهنگی مسئول زبان مربوط و پس از تأیید شورای کارگاه، ممکن می‌باشد.

 • آوردن وسیله نقلیه شخصی به محل کارگاه ممنوع می‌باشد.
 • حضور افراد غیر عضو کارگاه آموزشی در محل کارگاه بدون هماهنگی قبلی با مدیر کارگاه، ممنوع است.
 • در هر دوره مدیر کارگاه می‌تواند با ملاحظه شرایط خاص و تأیید شورای کارگاه، ضوابطی را تنظیم و اعلام نماید. التزام به این ضوابط بر همه افراد مرتبط با کارگاه آموزشی زبان الزامی است.

 

تذکر: این آیین نامه با ۱۴ ماده و۲ تبصره در شهریور ۱۳۹۷ در شورای آموزش زبان تصویب شد و مورد تأیید مدیر محترم مدرسه شهیدین قرار گرفت.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26