* موارد غیبت عبارت است از:

1- عدم حضور تا پایان ساعت درسی 

2- تأخیر اولیه یا خروج بیش از ده دقیقه از ساعت درسی    

3- سه تأخیر

* با مراجعه زبان آموز به مسئول واحد زبان، قبل از پایان ترم، توجیه غیبت ها انجام خواهد شد.

* مسئول توجیه غیبت ها، مسئول واحد عربی یا فردی است که از جانب وی تعیین می شود.

* غیبتی که توسط زبان آموز تا پایان ترم توجیه نشود، غیر موجه محسوب می شود.

* اگر کسی بیش از 6  غیبت (موجه یا غیر موجه) داشته باشد حق حضور در امتحان پایان کتاب يا پایان ترم را ندارد. در غیبت های غیر موجه در صورت داشتن بیش از 3 غیبت حق حضور در امتحان را ندارد؛ مگر با اجازه شورای عربی.

* کلیه موارد بی انضباطی (شامل اخلال انضباطی- اخلاقی در سیر آموزشی) در وهله اول، اخطار شفاهی داده شده، در مرتبه دوم علاوه بر اخطار کتبی و ثبت در پرونده اعمال پاره ای از محدودیت ها خواهد شد. ( تعهد کتبی+ تعهد مالی سنگین تر) در مرتبه سوم با صلاحدید شورای عربی، حضور زبان آموز معلق خواهد شد و بررسی وضعیت فرد خاطی به شورای آموزشی مدرسه محول می گردد.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۵ محرم ۱۴۴۶
2024 July 22