1- امتحانات واحد، پایان هر کتاب یا ترم برگزار می گردد.

2- بین امتحان پایان کتاب و روز امتحان یک جلسه درسی تعطیل می باشد.

3- نمره امتحان پایان ترم معدل امتحان کتبی و شفاهی و فعالیت های کلاسی و نمره انضباطی می باشد.

4- امتحان پایان ترم شامل 100 نمره امتحان کتبی و 60 نمره امتحان شفاهی و 40 نمره کلاسی می شود.

6- مسئول پیگیری، طراحی و برگزاری امتحانات کتبی و شفاهی توسط شورای آموزش عربی تعیین می گردد.

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 26