تاریخ

امتحان

ساعت

مکان

شنبه
۹۷/۶/۳۱

صرف

۹
(ساعت رسمی کشور)

مدرس شهید مطهری (ره)

یکشنبه
۹۷/۷/۱

احكام

۹
(ساعت رسمی کشور)

مدرس شهید مطهری (ره)

دوشنبه
۹۷/۷/۲

عقايد

۹
(ساعت رسمی کشور)

مدرس شهید مطهری (ره)

سه ­شنبه
۹۷/۷/۳

تجوید

۹
(ساعت رسمی کشور)

مدرس شهید مطهری (ره)

نکته:
در ایام برگزاری امتحانات دروس تعطیل است و همه کلاس ها طبق برنامه جدید، از روز چهارشنبه ۹۷/۷/۴ برگزار می گردد.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36