پایه

درس

مکان امتحان

ساعت امتحان

ملاحظات

اول

احکام

حسینیه مدرسه

۱۶

-

دوم

نحو۳

حسینیه مدرسه

۱۶

-

سوم

نحو۵

حسینیه مدرسه

۱۶

-

چهارم

فقه۱

حسینیه مدرسه

۱۶

-

 

You have no rights to post comments