معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای اعلام کرد:

طرح «مرور کتاب­ های سال ­های گذشته» در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ ادامه می یابد.

محدوده دومین بخش طرح:

  • طلاب پایه ۲ : طرح با محوریت کتاب «صرف ساده» بوده و محدوده دومین بخش طرح عبارت است از ابتدای فصل ۱۱ «معتل» تا ابتدای «ثلاثی مزید»
  • طلاب پایه ۳ تا ۶ : طرح با محوریت کتاب «المنطق» بوده و محدوده دومین بخش طرح عبارت است از ابتدای «مباحث الفاظ» تا ابتدای «الترادف و التباین»

محدوده سومین بخش طرح:

  • طلاب پایه ۲ : طرح با محوریت کتاب «صرف ساده» بوده و محدوده سومین بخش طرح عبارت است از ابتدای «فعل ثلاثی مزید» تا ابتدای «الإسم»
  • طلاب پایه ۳ تا ۶ : طرح با محوریت کتاب «المنطق» بوده و محدوده سومین بخش طرح عبارت است از ابتدای «الترادف و التباین» تا ابتدای «الکلی و الجزئی»

محدوده چهارمین بخش طرح:

  • طلاب پایه ۲ : طرح با محوریت کتاب «صرف ساده» بوده و محدوده چهارمین بخش طرح عبارت است از ابتدای «الاسم» تا ابتدای «متصرف و غیرمتصرف»
  • طلاب پایه ۳ تا ۶ : طرح با محوریت کتاب «المنطق» بوده و محدوده چهارمین بخش طرح عبارت است از ابتدای «الکلی و الجزئی» تا ابتدای «الکلیات الخمسه»

محدوده پنجمین بخش طرح:

  • طلاب پایه ۲ : طرح با محوریت کتاب «صرف ساده» بوده و محدوده پنجمین بخش طرح عبارت است از ابتدای «متصرف و غیرمتصرف» تا ابتدای «معرفه و نکره»
  • طلاب پایه ۳ تا ۶ : طرح با محوریت کتاب «المنطق» بوده و محدوده پنجمین بخش طرح عبارت است از ابتدای «الکلیات الخمسة» تا ابتدای «المعرف»

محدوده ششمین بخش طرح:

  • طلاب پایه ۲ : طرح با محوریت کتاب «صرف ساده» بوده و محدوده ششمین بخش طرح عبارت است از ابتدای «معرفه و نکره» تا آخر «مباحث شتی»
  • طلاب پایه ۳ تا ۶ : طرح با محوریت کتاب «المنطق» بوده و محدوده ششمین بخش طرح عبارت است از ابتدای «المعرف» تا ابتدای «القضایا»

(این خبر به طور مرتب به روز رسانی می شود)

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱۸ ذی‌الحجه ۱۴۴۱
2020 August 8

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36