از خدمات معاونت تبلیغ، ارائه مشاوره به طلابی است که در آستانه شروع فعالیت‌های تبلیغی خود برای اولین بار هستند. یک طلبه برای آغاز فعالیت‌های تبلیغی به مقدمات و آمادگی‌های گسترده نیازمند است. برخی از این مقدمات، استعدادی بوده اما بخش دیگر که مهمتر می باشد، اکتسابی است. معاونت تبلیغ در هر دو بخش آماده ارائه مشاوره به طلاب محترم است.

البته خدمات مشاوره‌ای، محدود به موارد نامبرده نیست بلکه تمام طلاب مدرسه، در تمام سطوح نیازمند مشاوره و کسب تجربه از اساتید و متخصصان تبلیغ هستند. معاونت تبلیغ در آینده برنامه خود در زمینه مشاوره را به اطلاع خواهد رساند.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha