×

ملاحظة

درحال حاضر سامانه پیگیری ثبت نام غیر فعال می باشد.

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۰ كانون۲ ۲۰۲۱
۶ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
2021 January 20

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36