جدیدترین مطالب

 • امتحانات
 • مباحثات
 • حضور و غیاب
 • فوق برنامه
 • برنامه ریزی درسی
 • امور پژوهشی
  • ضوابط مباحثات

   ۱- طلاب گرانقدر موظفند دو هفته پس از آغاز سال تحصیلی هم بحثی خود را به دفتر دوره معرفی نمایند. ۲-...

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۳۰ أيلول ۲۰۲۰
۱۲ صفر ۱۴۴۲
2020 September 30

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36