مسؤول: آقای یگانه

ساعات پخش غذا:

ناهار: از نماز عصر تا ساعت 14

شام: از نماز عشا تا ساعت 20

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۱۶ كانون۲ ۲۰۲۱
۲ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
2021 January 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36