رسیدگی به امور مالی مدرسه و نظارت بر آن، از وظایف این بخش است.

جناب آقای نظری مسؤولیت این بخش را بر عهده دارند.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۲۶ تشرين۲ ۲۰۲۰
۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۲
2020 November 26

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36