مسؤول تاسیسات: آقای نظری

تکنیسین های تأسیسات: آقایان پایانی فر و برنوسی

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۰۴ حزيران ۲۰۲۰
۱۲ شوال ۱۴۴۱
2020 June 4

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36