1- شرکت در کلاسهای آموزش مکالمه زبان از برنامه های اصلی مدرسه می باشد.

2- طلاب پایه های 1 تا 3 موظف به شرکت در برنامه آموزش زبان عربی و پایه های 4 تا 6 موظف به شرکت در برنامه آموزش زبان انگلیسی می باشند.

3- عدم شرکت در این دوره ها بایستی با هماهنگی و اجازه معاونت زبان مدرسه باشد، در غیر اینصورت، این امر ضمن ثبت در پرونده آموزشی فرد به اطلاع مدیریت مدرسه و اولیاء وی خواهد رسید؛ و اگر در تعارض با برنامه ها و اهداف مدرسه باشد، طبق نظر شورای معاونین مدرسه از ادامه حضور وی در مدرسه ممانعت به عمل می آید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۲۴ أيلول ۲۰۲۰
۶ صفر ۱۴۴۲
2020 September 24

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36