تذکرات:

۱. افرادی که در امتحانات نیسمال دوم تجدید شده و یا انصراف داده اند و یا غیبت ناموجه داشته اند، می توانند در امتحانات مجدد شرکت کنند.

۲. افرادی که به دلیل غیبت بیش از حد مجاز مذکور در آیین نامه درس آنان حذف گردیده و غائبین غیرموجه در امتحانات تیر، مجاز به شرکت در امتحان آن درس نمی باشند و باید سال آینده مجدد در کلاس آن درس شرکت نمایند.

۳. در صورت عدم شرکت در امتحان یا انصراف، در کارنامه نمره صفر منظور خواهد شد.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha