وظایف رئیس دفتر مدرسه، جناب آقای نظری

1- وصول و ارسال نامه های اداری

2- هماهنگی با نهادها و دفاتر مدارس دیگر

3- 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۴ تشرين۲ ۲۰۲۰
۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۲
2020 November 24

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36