چکیده مقاله:
یکی از مصادر سماع به عنوان مهمترین ادله در استخراج قواعد نحو حدیث نبوی است؛ در امکان یا عدم امکان احتجاج به آن نحات به سه دسته مانع، مجیز، متوسط تقسیم شده اند؛ این پژوهش به تبیین و بررسی ادله هر گروه می پردازد و استنادهای ادعا شده توسط معاصرین را در کتب نحات نخستین از حیث انتساب و نحوی بودن استناد بررسی می نماید. احتجاج به روایت محال عقلی نیست و اگر انتساب آن به فصیح اثبات شود کلام مسموع خواهد بود، با توجه به اطراد یا شذوذ در قیاس و سماع بعد از تدوین قواعد علم نحو در برابر یک حدیث حالات متفاوتی متصور است که از آن ها در ۸ حالت استناد ممکن، در ۲۲حالت استشهاد میسر و در ۴ موضع کلام مسموع نخواهد بود.

 

لینک دسترسی:

https://vclass.shahidain.ir/b/wjk-skb-ole-n10

 

Attachments:
فایل مقاله610 KBPDF

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36