معرفی مسؤولین طبقات:

مسئول طبقه اول: آقای روح (حجره 51)

مسئول طبقه دوم: آقای بناپور (حجره118)

مسئول طبقه سوم: آقای مهدی بخشی (حجره 165)

  

وظایف مسئول هر طبقه:

مسئول هر طبقه، هماهنگی خدماتی که در هر طبقه باید انجام شود را بر عهده دارد. بخشی از این خدمات، بر عهده طلاب همان طبقه و بخش دیگر بر عهده کارمندان است. وظایفی که بر عهده طلاب طبقه است، به شرح ذیل است:

الف) شستشوی آشپزخانه طبقه که بطور معمول هفته ­ای یک بار شسته می­ شود.

ب) شستن سرویس بهداشتی طبقه که از سال تحصیلی جدید (94-93) توسط طلاب مدرسه انجام می­ گیرد.

ج) مسئولیت سماور طبقه.

د) مسئولیت فریزر طبقه (فعلا طبقه سوم دارای فریزر است.)

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha