این شورا کلیات برنامه های تبلیغی مدرسه را بررسی و تصویب می کند. انجام هماهنگی بین برنامه های معاونت تبلیغ با سایر برنامه های مدرسه از وظایف این شوراست.

 

ترکیب اعضای محترم شورا:

مدیر مدرسه، معاون تبلیغ، معاون تهذیب

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ Jul ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36