آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) برنامه امتحانات ماهانه مربوط به بهمن ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

جهت مشاهده و دانلود برنامه به بخش امتحانات در صفحه اختصاصی آموزش تکمیلی فقه و اصول (این صفحه) مراجعه کنید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha