برنامه پژوهش متمرکز دوره فقه و اصول از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ در کتابخانه فقه و اصول و مدرس سابق درس خارج با حضور حجج اسلام آقایان محمدی و درگاهی برگزار شد. تصاویری از این برنامه در ادامه می آید:

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha