مسؤول مباحثه سال اول: جناب آقای شجاعی

مسؤول مباحثه سال دوم: جناب آقای حسینیان

 

نکته:

طلاب عزیز سال اول و دوم، جهت هماهنگی گروه مباحثاتی و دریافت و تحویل برگه حضور و غیاب، و همچنین مشخص نمودن ناظر گروه مباحثه به مسؤولین محترم مراجعه نمایید.

 

توجه:

حضور طلاب در مباحثه هر هفته توسط معاونت آموزش بررسی می‌شود و نتیجه آن در کارنامه منعکس می‌گردد.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
جمعه
۰۶ Aug ۲۰۲۱
۲۷ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 August 6

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36