مدیر محترم مدرسه شهیدین (ره) در پاسخ به درخواست برخی طلاب محترم، توصیه هایی ناظر به شرایط موجود در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۵ بیان کردند.

جهت مشاهده بیانات فوق به این صفحه مراجعه کنید.

 

- توصیه تکمیلی دیگری از مدیر محترم مدرسه (۱۳۹۹/۱/۹)  (جهت مشاهده ورود به سایت لازم است)

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha