تلفن مدرسه: 37738881 - 025

داخلی اتاق معاون زبان: 229

داخلی اتاق مدیر علمی: 243

داخلی بخش زبان انگلیسی: 247

 

 پست الکترونیک: 

معاونت زبان: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

بخش انگلیسی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۴ Nov ۲۰۲۰
۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۲
2020 November 24

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36