آقای امین معاون آموزش: شنبه تا پنجشنبه، 7 تا 13

آقای امیری مسؤول دفتر معاونت آموزش: شنبه تا پنجشنبه، 7 تا 14:30

آقای جعفری مسؤول امتحانات و حضور و غیاب: شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، 13 تا 14:30

آقای اکبری امور دفتری، امتحانات و حضور و غیاب: شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، 15 تا 17

آقای اشتری مسؤول امور اساتید: یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 تا 19:30 - پنجشنبه ساعت 8 الی 9 و 11 تا 12

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۰۹ Aug ۲۰۲۰
۱۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۱
2020 August 9

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36