قابل توجه تمامی پایه های 3 تا 10

طلابی که در امتحان شفاهی قرائت پایه سوم  شرکت نکرده اند، جهت ثبت نام در دفتر مدرسه، به جناب آقای نظری مراجعه نمایند.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha