اشاره به برخی از نکات این جلسه:

✅ تفکر در نقاط ضعف خود.
✅ استغفار عرفی و زبانی یک «نَم» از استغفار حقیقی است.
✅ گمانهای ممنوع.
✅ اثر مثبت گرفتن از دیگران خوبست ولی...
✅ انسان موجودی است بسیار ضعیف اگر... و بسیار قوی اگر...
✅ عزم منقطع (جدا شده) از عنایت خدا،... اگر ما را به نتیجه هم برساند بد است چون نفسانی است.
✅ «آسیه» در بدترین محیط بود ولی جزء چهار زن برتر عالَم شد.

صوت جلسه:

فیلم جلسه:

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha