طبق اطلاعیه معاونت فرهنگی مدرسه، جناب آقای عبدالکریم یوسفی به عنوان مسئول جدید سمعی و بصری مدرسه معرفی شدند.
در این اطلاعیه از زحمات جناب آقای عباسعلی قربانی مسول سابق سمعی و بصری تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha