گزارش ثبت نام مدرسه علمیه شهیدین (ره)
سال تحصیلی 1-

شماره پرونده موقت شماره پیگیری
تاریخ و زمان ثبت نام 2021/07/27 03:34 تاریخ و زمان صدور گزارش 2021/07/27 03:34



نام نام خانوادگی
نام پدر تاریخ تولد
کد ملی محل سکونت استان
شماره شناسنامه شهر
محل صدور بخش
وضعیت تأهل مجرد روستا
شغل پدر
پایه تحصیلات
شغل مادر
پایه تحصیلات
انتساب به ایثارگران



تلفن همراه داوطلب تلفن همراه پدر یا سرپرست
آدرس پست الکترونیکی داوطلب
محل سکونت خانواده آدرس کامل
کدپستی تلفن ثابت -