پایه

درس

مکان امتحان

ساعت امتحان

ملاحظات

اول

-

-

-

-

دوم

منطق۲

حسینیه مدرسه

۱۷:۱۵

-

سوم

بلاغت

حسینیه مدرسه

۱۷:۱۵

-

چهارم

اصول۱

حسینیه مدرسه

۱۷:۱۵

-

پنجم

اصول۲

حسینیه مدرسه

۱۷:۱۵

-

ششم

اصول۳

حسینیه مدرسه

۱۷:۱۵

-

 

You have no rights to post comments